Congratulations !

  • Open: Team Liang
  • Flight B: Team Hong

Open

  • Winners: Team Liang – Shigang Liang, Jianfeng Luo, Terry Du, Kole Meng, Qian Ren, Michael Wang, Candice Huang, Cindy He
  • 2nd: Team Xu – Edward Xu, Yan Wang, Yimei Cao, Zheng Zhang, Alex Hong, Mike xiaofang Xue, Peter Wong

Flight B

  • Winners: Team Hong – Jennifer Hong, Jinmei Lou, Juan Xu, Helen Chang, Rick Wu, Diana Jing
  • 2nd: Team Dong – Yunjiang Dong, Xiang Chen Zhu, Ashot Harutyunyan, Shih-Chieh Fuh, Stephand Turcotte, Benoit Lessard

For more details on the results and the participating teams, please refer to the webpage 2023-2024 Online Team League